„Deklaracja Zarządu Panoramik Centrum Diagnostyczne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych w ramach prowadzonej działalności ”

    Panoramik Centrum Diagnostyczne Z. Kardasz, B.Kardasz, A.Brzozowska – Kardasz S.C wobec rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych, jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych.
Panormik Centrum Diagnostyczne deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.
Dla gwarancji powyższej deklaracji Spółka dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

1. Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych w systemach informatycznych.
2. Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.
3. Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.
4. Objęcie szczególnym nadzorem dokumentacji medycznej sporządzanej w ramach udzielanych świadczeń diagnostycznych niezależnie od formy jej sporządzania.
5. Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

Deklaruje, iż niniejsza polityka będzie skutecznie realizowana i systematycznie weryfikowana na rzecz zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych w tym systematycznego doskonalenia w tym obszarze. W imieniu Zarządu Spółki,
Zbigniew Kardasz – Prezes Warszawa, 05-03-2018r.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych pacjentów korzystających ze świadczeń diagnostycznych w Panoramik Centrum Diagnostyczne w Warszawie ul. Świętokrzyska 18, przekazanych w związku z udzielaniem świadczeń Diagnostycznych jest Panoramik Centrum Diagnostyczne Z. Kardasz, B.Kardasz, A.Brzozowska – Kardasz S.C ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa.

2. Odbiorcą podanych danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zamieszkania, nr telefonu, informacji o stanie zdrowia (…) będą osoby zatrudnione w Panoramik Centrum Diagnostyczne Z. Kardasz, B.Kardasz, A.Brzozowska – Kardasz S.C ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa wykonujących świadczenia diagnostyczne oraz prowadzące dokumentację medyczną w tym zakresie jak i ich obsługę organizacyjno – zarządczą w imieniu Spółki.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z jakimi  Panoramik Centrum Diagnostyczne Z. Kardasz, B.Kardasz, A.Brzozowska – Kardasz S.C ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa zawarła umowę o współpracy, ale tylko i wyłącznie w zakresie realizowanej usługi medycznej (świadczenia medycznego) dla pełnej jej kompleksowości i odpowiedniego, aktualnego standardu medycznego.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływy okresu archiwizacji, regulowanej odrębnymi przepisami prawa w zakresie sporządzania, przetwarzania i archiwizacji dokumentacji medycznej.

6. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń diagnostycznych w Panoramik Centrum Diagnostyczne ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń medycznych w Panoramik Centrum Diagnostyczne ma prawo wniesienia skargi do Krajowego Urzędu Nadzoru i Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8. Podanie danych osobowych jest bezwzględnie wymagane dla udzielenia świadczenia medycznego. W przypadku nie wyrażenia  zgody  i niepodania danych osobowych usługa nie może zostać zrealizowana.

9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  w systemach informatycznych Panoramik Centrum Diagnostyczne na rzecz ewentualnej potrzeby potwierdzenia wizyty oraz w celach organizacyjnych i statystycznych zgodnie z odpowiednimi wymaganiami prawa w tym zakresie, w szczególności w zakresie świadczeń finansowych z środków publicznych na ochronę zdrowia i ich rozliczania.

10. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych  osobowych w Panoramik Centrum Diagnostyczne Z. Kardasz, B.Kardasz, A.Brzozowska – Kardasz S.C ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa za pośrednictwem poczty e-mail na adres IODO@panoramikcd.com.pl


Panoramik Centrum Diagnostyczne Z. Kardasz, B.Kardasz, A.Brzozowska – Kardasz S.C ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa – Administrator Danych Osobowych Warszawa, 10-05-2018r.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych  osobowych:   

IODO@panoramikcd.com.pl